Členská schůze

 

a)      Je nejvyšším orgánem družstva. Řídí záležitosti družstva, kontroluje činnost družstva a jejich orgánů.

b)      Členskou schůzi svolává předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Členská schůze musí být též svolána, pokud o to požádá písemně nejméně jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise, předseda komise, nebo dva členové předsednictva. O termínu konání členské schůze musí být všichni členové informování patnáct dnů předem.

c)      Působnost členské schůze:

1.      měnit stanovy

2.      volit a odolávat členy představenstva a kontrolní komise

3.      schvalovat řádnou účetní závěrku

4.      rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty

5.      rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu

6.      rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva

7.      rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy

8.      rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích

9.      rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím souhlasy většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem

10.  rozhodovat o návrzích a zprávách představenstva

11.  rozhodovat o přijetí úvěru

12.  rozhodovat o otázkách členství

13.  rozhodovat o otázkách spojených s nájmem bytů a společných prostor

14.  rozhodovat o výši členských příspěvků členů družstva na činnost družstva

15.  rozhodovat o výši příspěvků členů družstva na činnost družstva

16.  schvalovat domovní řád

17.  udělovat sankce na neplnění stanov

18.  rozhodovat v odvolacím řízení členů družstva

19.  rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí

d)      Členská schůze rozhoduje o všech výdajích nad 20.000 Kč.

 

 

Jednání členské schůze

 

a)      Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů družstva a souhlas většiny přítomných členů.

b)      Každý člen (popř. společný člen) má možnost v případě nepřítomnosti pověřit písemnou plnou moci s úředně ověřeným podpisem jinou osobu k zastupování a k hlasování na členské schůzi.

c)      Není-li členská schůze schopna usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode den, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 238, odst. 3 obchodního zákoníku.

d)      Členskou schůzi řídí předseda nebo jiný člen představenstva.

e)      O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

1.   datum a místo konání členské schůze,

2.   přijaté usnesení

3.   výsledky hlasování

4.   nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

f)        Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze, pozvánka na schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

g)      Člen družstva se může obrátit na soud s návrhem na zrušení usnesení členské schůze, které je podle jeho názoru v rozporu s právními předpisy. Návrh soudu lze podat do 1 měsíce ode dne, kdy byl seznám s tímto rozhodnutím, nejpozději však do 3 měsíců od konání členské schůze.

- návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, které usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze.