DOMOVNÍ ŘÁD

 

Úvodní ustanovení

 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí domu a zařízení.
 2. Dodržování domovního řádu pomůže zajistit spokojené bydlení v domě všem jeho obyvatelům. Proto členská schůze družstva očekává, že nebude docházet k jeho porušování.Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např. k podnikatelské činnosti, společenské, zájmové činnosti, garáže a ateliéry). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory (části) domu.
 3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklepní box, spižní komora mimo byt apod.).
 4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, schody, schodiště, chodby, , prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu (např. studny, oplocení) a stavby vedlejší včetně jejich příslušenství.

 

I. Povinnosti družstva vůči členům, vlastníkům bytů a nájemníkům

 1. Družstvo je povinno pečovat o společné části domu a o dodávku energií a služeb souvisejících s bydlením tak, aby umožnilo členům družstva, vlastníkům bytů i nájemníkům nerušené bydlení a využívání všech služeb souvisejících s bydlením v domě. Družstvo je povinno pečovat zejména o střechu, fasádní opláštění, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, kočárkárnu, rozvody tepla a teplé vody umístěné mimo byty, kanalizaci, rozvody plynu, elektřiny ve společných prostorech. Družstvo je povinno zajistit příjem všech v místě terestricky šířených televizních kanálů pro všechny byty, jejichž uživatelé řádně platí poplatky za tuto službu. Družstvo pečuje, aby byla prováděna včasná údržba, opravy i modernizace společných částí domu podle možností.
 2. Družstvo vede technickou dokumentaci domu a jeho částí včetně bytů a nebytových prostor.
 3. Družstvo provádí administrativní práce spojené se správou domu, zajišťuje pravidelné vybírání záloh od uživatelů bytů za užívání služeb spojených s bydlením a úhradu těchto služeb dodavatelům, platí daně a pojištění domu.
 4. K úhradě prací družstva spojených se správou domu má družstvo nárok na pravidelné měsíční příspěvky od členů družstva a vlastníků bytových jednotek.

 

 

 

 

II. Práva a povinnosti uživatelů bytů

 1. Uživatel bytu je oprávněn vyžadovat po družstvu, aby mu zajistilo nerušené bydlení v jeho bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu zejména s tímto domovním řádem a včas odstraňovalo závady, které jej omezují v bydlení.
 2. Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí uživatel bytu na svůj náklad. Družstvo hradí údržbu a opravy společných částí domu.
 3. Člen družstva  může provádět úpravy bytu podle vlastního uvážení. Nesmí však jimi poškozovat, ohrožovat, nebo nadměrně omezovat ostatní byty, nebo jejich uživatele, ani funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění jeho vnitřní uspořádání, zařízení, nebo užitý materiál, může uživatel bytu provádět jen se souhlasem družstva. Souhlas družstva je nutný také v případě, že při opravách a úpravách bytu bude jeho uživatel užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu.
 4. Pověřený  pracovník družstva může vstoupit do bytu zásadně jen se svolením člena družstva.. Vlastník bytu nemůže odmítnout jeho vstup v případě, že to nezbytně vyžaduje úprava, provoz, nebo opravy v ostatních bytech, příp. společných částí domu, nebo opatření směřující k zamezení či šíření škod z havárie, nebo živelní události.
 5. Uživatel bytu je povinen přispívat družstvu pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má družstvo jako správce společných částí domu a do příslušných fondů družstva. Spolu s tím je uživatel bytu povinen platit měsíční zálohy za služby poskytované mu v souvislosti s bydlením a zprostředkovávané družstvem. Vyúčtování těchto příspěvků a záloh provádí družstvo každoročně nejpozději do konce následujícího roku.

 

III. Užívání společných prostor a zařízení domu

 1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelu, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů bytů, nebo nebytových prostor. Vchody, chodby, a schodiště musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu, nebo několika vlastníkům bytů v domě, pokud nemají od družstva povolení k časově omezenému využití části těchto prostor pro sebe.
 2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených družstvem. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu družstvu uhradit způsobem, který mu družstvo určí.
 3. Uživatelé bytů jsou povinni umožnit družstvu přístup k uzávěrům plynu, vody, tepla a k měřičům jejich spotřeby i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.
 4. Uživatelé bytů jsou na výzvu družstva povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují.
 5. Způsobí-li uživatel bytu, osoby s ním bydlící, nebo jejich návštěva, škodu na společných prostorech a zařízení domu, je tento uživatel bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody družstvo na náklad uživatele bytu.

 

IV. Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Uživatelé bytů jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě.
 2. Družstvo zajišťuje pořádek a čistotu ve společných prostorech domu, zejména:
 1. Mytí a stírání schodiště a chodeb, čištění oken, zábradlí na chodbách a schodištích, udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání.
 2. Osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor.
 3. Zajišťuje údržbu a opravy společných prostor a zařízení, jakož i střechy, fasády apod.
 1. Rozhodne-li se družstvo na své členské schůzi, že úklid společných částí domu a chodníků přilehlých k domu bude prováděn svépomocí, jsou uživatelé bytů povinni zajistit splnění úkolů, které jim budou v rámci svépomoci přiděleny. V tomto případě uživatelé bytů neplatí úhrady za tyto služby, nebo jejich část.

 

 

V. Přístup do domu a ke společným částem

 1. Klíče od kočárkárny se vydávají každému uživateli bytu zdarma na jeho žádost. Převzetí klíče stvrdí uživatel svým podpisem. Případnou ztrátu klíče je uživatel povinen neprodleně nahlásit družstvu. Pokud by byl touto ztrátou ohrožen majetek ostatních uživatelů kočárkárny v kočárkárně uložený, může družstvo na uživateli, který klíč ztratil, požadovat uhrazení nákladů souvisejících s výměnou zámkové vložky a všech klíčů od kočárkárny. V takovém případě je uživatel povinen tyto náklady uhradit.
 2. Klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, např. od strojovny výtahu, hlavních uzávěrů plynu, vody, tepla a jejich měřidel, jsou uloženy u odpovědných osob, zpravidla členů představenstva, příp. dalších osob určených družstvem.
 3. Všichni uživatelé bytů i osoby s nimi bydlící jsou povinny dbát na uzamčení domu a po skončení užívání společných částí domu i těchto částí.

 

VI. Klid v domě

 

 1. Uživatel bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo s ním byt obývají, nebo ho navštěvují, nerušili obyvatele domu, zejména sousedy, nadměrným hlukem.
 2. Pokud je vlastník bytu nucen povolit nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku opravy bytu, oznámí to předem družstvu i sousedům, a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru, nebo se bude snažit ji přizpůsobit požadavkům sousedů, příp. družstva.
 3. V době od 22 hodin do 6 hodin a v neděli a ve svátek po celý den se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče (zejména vrtat do panelů), ani jinak rušit hlukem. V případě družstvem písemně povolené rekonstrukce bytu, nebo jiných prostor, může družstvo vydat krátkodobou výjimku, ve které povolí hlučnou činnost i o nedělích, příp. svátcích v zájmu co nejrychlejšího dokončení rekonstrukce. V případě rozsáhlejší rekonstrukce bytu prováděné uživatelem, nebo firmou pověřenou uživatelem, je družstvo oprávněno požadovat před jejím započetím členskou schůzí stanovenou finanční zálohu na úhradu případných škod rekonstrukcí způsobenou.
 4. Uživatelé bytů i nebytových prostor v domě jsou povinni respektovat příslušné právní předpisy upravující provozování jejich činnosti z hlediska hlučnosti a respektovat požadavky družstva, nebo správce domu.
 5. Rušitele klidu v domě vyzve družstvo, aby této činnosti zanechal. Není-li výzvy uposlechnuto, družstvo uplatní veřejné napomenutí. Nepomůže-li ani veřejné napomenutí, obrátí se družstvo o pomoc na obvodní úřad, policii, soud, příp. další složky.

VII. Umisťování předmětů a manipulace s nimi

 1. Umisťovat předměty na fasádu domu, nebo střechu je možné jen se souhlasem družstva.
 2. Rostliny v oknech, nebo na lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je nutno dbát, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
 3. K instalaci venkovních individuálních rozhlasových, televizních, nebo jiných antén a jejich svodů je třeba povolení družstva.
 4. Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.
 5. Přísně zakázáno je vyhazování předmětů z oken, nebo lodžií, zejména cigaretových nedopalků a klepání popela.
 6. Čištění věcí na chodbách nebo jiných společných prostorech domu není dovoleno.

 

VIII. Zdroje informací

 1. Základním zdrojem informací pro všechny uživatele bytů je nástěnka umístěná v přízemí naproti vstupu do výtahu. Jejím prostřednictvím předává družstvo, správa domu nejdůležitější informace všem uživatelům bytů. K podrobnějšímu informování členů družstva může družstvo využít, zpravodaje (Informačního servisu), příp. oběžníku. Dalším zdrojem informací pro všechny uživatele bytů i vnější dodavatele a jiné partnery družstva může být internetová stránka na adrese …………………. .
 2. Uživatelé bytů jsou povinni označit svůj byt, příp. zvonek u bytu jmenovkou se svým jménem, příp. jménem podnájemníka. Obsah jmenovky si určuje uživatel bytu s ohledem na místní zvyklosti a vzhled a obsah ostatních jmenovek.
 3. Jakékoli informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem družstva a při dodržení předpisů, které se na ně vztahují.

 

 

IX. Chov domácích zvířat

 1. Uživatelé bytů mohou chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Hodlají-li chovat větší počet zvířat, jsou povinni požádat o souhlas družstvo.
 2. Uživatelé bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby zvířata nenarušovala výkon užívacích práv ostatních uživatelů bytů a domu, zejména psi svým hlasitým štěkotem, příp. znečišťováním společných prostor. Znečištění, nebo škody na společných částech a jiných prostorech a zařízení v domě chovanými zvířaty, jsou jejich vlastníci povinni odstranit.
 3. Vydala-li obec vyhlášku, či jiný předpis pro chov domácích zvířat, jsou uživatelé bytu - chovatelé povinni zajistit její dodržování.


X. Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu

 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno
 2. Nájemci jsou povinni zejména

-

umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO

-

zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně

-

zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Tento domovní řád platí pro členy družstva, vlastníky bytů, nájemníky i uživatele nebytových prostor v domě.
 2. Bydlení členů družstva upravují dále nájemní smlouvy členů družstva a stanovy družstva. Bydlení nájemníků, stejně jako užívání nebytových prostor nájemci, upravují nájemní smlouvy o užívání bytu, nebo nebytových prostor.
 3. Spory vzniklé mezi vlastníky bytů navzájem a mezi družstvem a vlastníky bytů, které vznikly ve vztazích upravených tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán družstva, pokud řešení nenáleží jinému orgánu.
 4. Tento domovní řád byl přijat členskou schůzí družstva dne: ……………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řád oprav

 

I. – Pro byty, obývané členy družstva

 

 

 1. Vodovodní, kanalizační, elektrickou přípojku a přípojku topení a TUV od veřejné části domu.
 2. Voda, TUV – vodorovný a svislý rozvod v domě až po vodoměr včetně
 1. Elektro – vodorovný a svislý rozvod až po první odbočné připojovací místo pro bytovou přípojku. Rozvod určený pro společné prostory v plném rozsahu.
 2. Kanalizace – vodorovný a svislý rozvod až po první odbočku k bytu.
 3. Ústřední vytápění – vodorovný a svislý rozvod topeni včetně radiátorů.
 4. Rekonstrukce základů, střechy a fasády (kromě oken).
 5. Opravy nosných a stropních konstrukcí.
 6. Zednické práce při opravách svislých vedení.
 7. Stavební rekonstrukce a povrchové úpravy nebytových a společných prostor, vymezených jejich podlahovými plochami, vyjma pronajatých nebytových prostor.
 8. Opravy, nebo výměny podlahové krytiny na chodbách, schodišti, pokud došlo k jejich zničení opotřebením.
 9. Opravy vstupních dveří domu a společných prostor včetně klik a zámků.
 10. Opravy samozavíračů dveří výtahu a vchodových dveří.
 11. Opravy domovního telefonu kromě jeho částí v bytech.
 12. Opravy a rekonstrukce výtahu.
 13. Deratizace společných prostor.

 

 

II. – Pro nájemní byty

 

 

Bude postupováno podle § 687 ost. 2 Občanského zákoníku a § 5 a § 6 Nařízení č. 258/1995 vlády České republiky.

 

V případě prokazatelného zavinění škody nájemcem ( nebo osobami , které s ním bylí a užívají tento byt ) na společných prostorách, hradí všechny opravy a další náklady spojené s odstraněním a nápravou následků těchto škod nájemce bez ohledu na výše uvedené specifikace.

 

Veškeré další opravy mimo výše specifikované hradí nájemce.

 

 

 

                     

                                                                                                Za představenstvo družstva