Představenstvo družstva

 

a)      Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny podle obchodního zákoníků nebo podle těchto stanov jinému orgánu.

b)      Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Představenstvo je tříčlenné. Členové představenstva volí ze svých členů představenstva a dva místopředsedy, kteří jsou odpovědni za ekonomickou a provozní oblast.

c)      Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá za svojí činnost. Navenek jedná za představenstvo, tím i za družstvo předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda. Je-li však pro právní úkon nutná písemná forma, dokument podepisuje vždy předseda a jeden místopředseda.

d)      Představenstvo sestavuje řádnou účetní závěrku a předkládá ji členské schůzi ke schválení. Představenstvo vede evidenci členů družstva.

e)      Jednání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou. Představenstvo je usnášení schopné, pokud jsou na jeho schůzi přítomni nejméně dva jeho členové. Vždy rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů věc předloží k rozhodnutí členské schůzi. Z jednání představenstva se pořizuje zápis.

f)        Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně šestkrát ročně, musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

g)      Členům představenstva družstva je poskytována za jejich činnost odměna, jejíž výši stanoví členská schůze (viz fond odměn čl. 15)

h)      Rozhoduje o přijetí za člena družstva, o převodu členství, podepisuje dohodu o ukončení členství