Stejnopis

 

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

 

sepsaný dne 4.6.2001 slovy čtvrtého června roku dvoutisícího prvního,

mnou JUDr. Evou Vágnerovou, notářkou se sídlem v Mladé Boleslavi,

v mé kanceláři na adrese Mladá Boleslav, Husova 182, PSČ 293 01.

 

Na požádání svolavatelů ustavující schůze družstva „Družstvo nájemníků U Elektrárny 10“ se sídlem U Elektrárny 9, Praha 7, PSČ 170 00 (dále jen družstvo) Michala Duby, Martina Krále a Zdeňka Jonáše jsem podala toto

 

 

Osvědčení

O rozhodnutí ustavující schůze družstva o schválení stanov

 

Za prvé: Ustavující schůze družstva se konala dne 4.6.2001 slovy čtvrtého června roku dvoutisícího prvního v 18 hodin v salonku restaurace Kovárna, Praha 7, Partyzánská 5.

Svolavatel Michal Duba konstatoval, že:

-         přihlášku do družstva podalo 22 slovy dvacet dva uchazečů o členství, kteří jsou uvedeni v seznamu členů (ověřený opis seznamu členů tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu) s tím, že pokud jsou uchazeči o členství manželé, jedná se u nich o společné členství a mají jeden hlas

-         je přítomno 22 slovy dvacet dva uchazečů o členství, kteří se zavázali k členským vkladům dosahujícím stanovené částky zapisovaného základního kapitálu (ověřený opis listiny přítomných tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu

-         uchazeč o členství může vzít svou přihlášku zpět ihned po hlasování o stanovách, jestliže hlasoval proti jejich přijetí

-         ustavující schůze družstva přijímá usnesení většinou přítomných

 

Za druhé: Na základě mé přítomnosti při jednání osvědčuji, že ustavující schůze družstva v rámci bodu 5) programu přijala rozhodnutí o schválení stanov následujícího obsahu:

 

 

 

 

 

ČÁST 1

Základní ustanovení

 

Článek 1

Bytové družstvo

 

a)      Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob ve smyslu § 221 zákona
513/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, založeným za účelem koupě a splácení domu č.p. 9 se st. Pozemky a dále dle podmínek stanovených ve smlouvě mezi současným majitelem a tímto družstvem, zajišťování bytových potřeb svých členů a s cílem transformovat toto družstvo ve smyslu zák. č. 72/1994 Sb., v úplném znění (zákon o vlastnictví bytů), na družstvo vlastníků.

b)      Firma družstva: „Družstvo nájemníků U Elektrárny 10

c)      Sídlo družstva: U Elektrárny 9, Praha 7, PSČ 170 00

d)      Právní forma: družstvo

 

 

ČÁST 2

 

Článek 2

Předmět činnosti

 

a)      Předmětem činnosti družstva je:

1.      správa, provoz a údržba bytového domu a zabezpečování plnění poskytovaných v souvislosti s nájmem bytů, nebytových prostor a společných části domu

2.      opravy a úpravy včetně bytových prostor

3.      společná péče o bytový fond ve vlastnictví družstva

 

b)      Družstvo se při své činnosti řídí platnými právními předpisy a těmito stanovami.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST 3

 

Článek 3

Členství v družstvu

 

a)      Členství v družstvu je dobrovolné

b)      Členem družstva může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která má nájemní právo k bytu družstva. Nezletilý se může stát členem družstva pouze na základě dědictví.

c)      Zakládajícími členy družstva jsou oprávnění nájemníci bytů k datu vzniku družstva.

 

 

Článek 4

Vznik členství zakládajících členů

 

Členství zakládajících členů družstva vzniká podáním písemné přihlášky za člena družstva, zaplacením základního členského vkladu a přijetím závazku členským vkladům ke dni založení družstva. (viz článek 13).

 

 

Článek 5

Vznik členství za trvání družstva

 

Za trvání družstva členství vzniká:

a)      Převodem členství za fyzickou osobu, která získala byt výměnou nebo projevila zájem o uvolněný byt, jestliže se tato osoba zaváže převzít veškeré závazky z členství plynoucí.

b)      Přechodem členství na dědice, na něhož v rámci dědického řízení přešel členský podíl. Družstvo nesmí odmítnout členství osobě, která získala práva k bytu z titulu dědictví.

c)      Členská schůze rozhodne o přijetí dalších členů podle písmene a) při svém nejbližším jednání, nejpozději však do 6 měsíců po dni, kdy byla družstvu doručena písemná přihláška.

d)      Družstvo může odmítnout přijetí za člena družstva fyzickou osobu, která neskýtá záruku řádného hospodaření s družstevním majetkem a nebo dodržování norem občanského soužití.

e)      Družstvo vrátí zápisné a členský vklad žadateli, který nebyl přijat za člena družstva do 30 dnů ode dne doručení zamítavého stanoviska.

f)        Převod práv a povinností spojených s členstvím na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva družstva.

g)      Členská práva a povinnosti spojené se členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením dohody o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile představenstvo družstva obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství.

h)      Převod členství v rámci prosté výměny bytů, aniž by byla uzavřena dohoda o převodu členství mezi účastníky, vyžaduje souhlas představenstva.

 

 

Článek 6

Společné členství manželů

 

a)      Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu i druhému manželovi, za podmínky, že manželé spolu trvale žijí.

b)      Manželé jsou ze společného členství v družstvu oprávněni a povinni společně a nerozdílně.K běžným právním úkonům je ve vztahu k družstvu oprávněn každý z manželů. K úkonům, u nichž je předepsána písemná forma, je třeba souhlasu obou manželů.

c)      Manželé jako společní členové družstva mají při rozhodování v orgánech družstva vždy společně jen jeden hlas.

d)      Zánikem manželství zaniká společné členství manželů v družstvu. V případě rozvodu manželství zůstává členství tomu z manželů, jemuž po rozvodu zůstane členský podíl.

1.      zemře-li jeden z manžel – společných členů družstva, stane se jediným členem pozůstalý manžel

2.      dohodou rozvedených manželů (dnem uvedeným v dohodě, dohoda musí být písemná a podpisy na této dohodě úředně ověřeny)

3.      rozhodnutím soudu (dnem, kdy rozhodnutí nabylo právní moci)

 

 

Článek 7

Práva člena družstva

 

Člen družstva má právo:

a)      na uzavření nájemní smlouvy na byt družstva, který obývá, na užívání tohoto bytu a na užívání společných prostor v domě,

b)      po splnění podmínek majetkové účasti a po splacení celkové kupní ceny domu družstvem na převod bytu, k němuž má právo nájmu, do svého vlastnictví,

c)      podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům,

d)      volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům,

e)      předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva a vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,

f)        být seznámen s ročním vyúčtováním zaplacených záloh za jednotlivé byty a společné prostory domu,

g)      účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje,

h)      převést své členství na jinou osobu v souladu s těmito stanovami,

i)        pronajmout svůj byt na dobu určitou třetí osobě s předchozím souhlasem představenstva,

j)        na členské schůzi schvalovat výsledky výběrového řízení dodavatelských prací pro družstvo,

 

 

Článek 8

Povinnosti člena družstva

 

Člen družstva má tyto povinnosti:

a)      dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva, domovní řád a řídit se rozhodnutími orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu se zákonem,

b)      uhradit základní členský vklad, další členské závazky (viz. článek 13) a další nezbytné náklady, pokud o nich rozhodne členská schůze, ve stanovené výši a lhůtě,

c)      v případě zaviněného prodlení o více než 3 dny zaplatit za každý den prodlení penále z příslušné částky ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1996 Sb.,

d)      chránit majetek družstva,

e)      užívat byt a společné prostory k určeným účelům a řádně a včas platit úhrady za služby spojené s bydlením

f)        umožnit přístup do bytu za účelem provedení opravy a odečtení stavu spotřeby vody a plynu na měřidlech instalovaných v bytě,

g)      oznámit družstvu do patnácti dnů změny týkající jeho osoby a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence, včetně podnájmu,

h)      požádat družstvo o souhlas k úpravám v bytě, které se týkají společných rozvodů , a o souhlas k provedení stavebních úprav v bytě ve smyslu obecně závazných předpisů,

i)        užívat byt a nebytové prostory, aby nedocházelo k ohrožování, stěžování či jiným zásahům do užívacích práv ostatních nájemců bytů, k účelům určeným nájemní smlouvou, pečovat o včasné provedení oprav tak, aby se předcházelo možné havárii, která by postihla více nájemců,

j)        stavební úpravy bytu (stanovené zákonem) je nutné předem oznámit představenstvu,

k)      na své náklady neprodleně odstranit závady a škody, které způsobil na družstevním majetku on sám, osoby s ním bydlící, nebo osoby, které s jejich či jeho svolením do domu vstoupily.

 

 

Článek 9

Členská a bytová evidence

 

a)      Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisují kromě firmy, nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, jako člena, i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvu umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.

b)      Členský spis člena tvoří soubor dokladů a korespondence se členem.

 

 

Článek 10

Zánik členství

 

Členství v družstvu zaniká:

a)      písemnou dohodou schválenou představenstvem,

b)      převodem členství na jinou osobu,

c)      vystoupením,

d)      úmrtím člena,

e)      vyloučením,

f)        zánikem družstva bez právního nástupnictví,

Postup při zániku členství se řídí obchodním zákoníkem č. 531/92 Sb. ve znění pozdějších změn. Členství dle písmene a) a c) zaniká za předpokladu, že ostatní členové družstva převezmou veškeré závazky odcházejícího člena.

 

 

Článek 11

Vyloučení člena

 

Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen, který:

a)      opakovaně a po výstraze porušuje členské povinnosti, obecně závazné právní předpisy týkající se veřejného pořádku, stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva, nebo

b)      užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nebo trpí, aby se majetek takto užíval, nebo

c)      sám, spolu se spolubydlícím či jeho spolubydlící porušují pořádek v domě, pravidla morálky či soužití občanů, nebo

d)      neplatí splátky na koupi domu či úhradu za služby spojené s bydlením za domu delší než tři měsíce, nebo

e)      byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho členu, jeho majetku nebo proti spolubydlícím v domě,

Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být členu družstva oznámeno písemně do vlastních rukou. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi.

 

 

ČÁST 4.

 

Článek 12

Základní kapitál, základní členský vklad

 

a)      Základní zapisovaný kapitál družstva činí 50.000,- Kč slovy padesát tisíc korun českých

b)      Výše základního členského vkladu při založení družstva činí 2.400,- Kč, slovy dvatisíce čtyřista korun českých

c)      Podmínkou vzniku členství je splacení základního členského vkladu určeného stanovami nejpozději při předání přihlášky do družstva.

 

 

Článek 13

Další členský vklad

 

Další členský vklad je tvořen:

a)      částkou 25 procenty ze základní ceny stanovené na člena družstva podle odhadu Obvodního úřadu pro Prahu 7, propočteného podle poměrné části podlahové plochy bytů, nebytových prostor a pozemků, připadající na každého nájemce, zvýšenou o cenu určenou rovným dílem členů družstva z bytů, nebytových prostor a pozemků těch nájemců, kteří se nestanou členy družstva (dále jen „nájemníci družstva“). Uvedená částka je splatná ke dni, který určí členská schůze.

b)      částkou 75 procenty ze základní ceny stanovené na člena družstva podle odhadu Obvodního úřadu pro Prahu 7, propočteného podle poměrné části podlahové plochy bytů, nebytových prostor a pozemků, připadající na každého nájemce, zvýšenou o cenu určenou rovným dílem členů družstva z bytů, nebytových prostor a pozemků nájemníků družstva. Tato částka je rozdělena do 119 stejných dílů a hradí se na účet družstva jedenkrát měsíčně po dobu deseti let,

c)      zálohami na vytápění, osvětlení společných prostor, vodné, stočné, služby a příspěvky do fondů.

 

 

Článek 14

Majetkové vztahy a hospodaření družstva

 

a)      Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet.

b)      Náklady hradí z fondů, vytvářených ze získaných příjmů z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti.

c)      Majetek družstva tvoří souhrn členských vkladů a eventuální další příjmy.

d)      Představenstvo uzavře se členem družstva novou smlouvu na užívání bytu, která bude obsahovat výši úhrady za bydlení a za služby s bydlením spojené. Tyto úhrady se budou platit měsíčně a to vždy nejpozději do patnáctého dne v měsíci na účet družstva. Nestane-li se tak, vzniká tomuto členovi povinnost zaplatit družstvu zákonný poplatek z prodlení.

e)      Nedojde-li k dohodě o výši úhrady, stanoví představenstvo její výši podle plánovaných nákladů svým rozhodnutím.

f)        Družstvo dbá o zajištění finanční rovnováhy při zabezpečení efektivní správy společného užívání domu č.p. 10 v ulici U Elektrárny. Členská schůze může svěřit výkon správy domu fyzické nebo právnické osobě zabývající se správou domovního a bytového fondu.

 

 

Článek 15

Fondy družstva

 

Družstvo vytváří následující fondy:

a)      nedělitelný fond – družstvo je povinno při svém vzniku zřídit nedělitelný fond, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Prostředky tohoto fondu lze použít ke krytí výkyvů v hospodaření družstva.

b)      fond členských vkladů – je tvořen základním členským vkladem (použije se pro zápis družstva do obchodního rejstříku), a dalšími členskými vklady jednotlivých členů družstva (použijí se na splácení kupní ceny shora uvedeného domu a pozemků, až do jejího úplného uhrazení) a případnými dalšími majetkovými účastmi (pokud se na tom usnese členská schůze). Pro tento fond bude zřízen zvláštní účet a finanční prostředky na tomto účtu nesmí být použitý pro jiné účely. Souhrn členských vkladů (na odkoupení domu a pozemků) může člen družstva splatit jednorázově v celé výši při vzniku družstva, nebo kdykoli za jeho trvání).

c)      fond oprav a údržby – se vytváří na úhradu nákladů oprav, údržby a nákladů spojených se správou domu. Přispívá se formou pravidelných měsíčních plateb ve výši dle rozhodnutí členské schůze. Nevyčerpaná rezerva se převádí do příštího roku.

d)      fond odměn – slouží k úhradě finančních odměn za výkony činnosti souvisejících s provozem družstva.

e)      provozní fond – slouží k zabezpečení chodu administrativy volených orgánů družstva.

f)        Družstvo si může vytvářet další trvalé, nebo účelově zřízené fondy schválené členskou schůzí.

Kromě pravidelných měsíčních splátek za plnění poskytovaná družstvem v souvislosti s nájmem bytu je člen dále povinen přispívat:

1.      na pojištění majetku bytového družstva pokud členská schůze rozhodne, že tento majetek bude pojištěn

2.      na správu družstva ve výši navržené představenstvem a schválené členskou schůzí

Družstvo si zaveden seznam placených úkonů spojených s poskytováním potvrzení či kopií dokladů související s činností družstva.

 

 

Článek 16

Hospodaření družstva

 

a)      Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, kterou projednává a schvaluje členská schůze.

b)      Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát.

c)      Za porušení svých závazků odpovídá družstvo celým svým majetkem. Členové neručí osobním majetkem za závazky družstva s výjimkou uhrazovací povinnosti na krytí ztrát družstva v souladu s usnesením členského vkladu.

d)      Člen družstva je povinen přispět k úhradě případné ztráty družstva vykázané v roční účetní uzávěrce. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu.

 

 

Článek 17

Vypořádací podíl

 

a)      Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.

b)      Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu. Rovněž tak se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.

c)      Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení svých splatných pohledávek vůči bývalému členu.

d)      Vypořádací podíl je splatný nejpozději do tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.

e)      Vypořádací podíl se uhrazuje v hotovosti.

f)        Pokud zánik členství souvisí s vypovězením nájemní smlouvy, bude výplata vypořádacího podílu uskutečněna do jednoho měsíce po vyklizení a předání bytu družstvu, ne však dříve než po schválení účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo.

 

 

ČÁST 5.

 

Článek 18

Hospodaření s byty a nebytovými prostorami

 

Družstvo zajišťuje služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor v tomto rozsahu:

a)      dodávky vody, plynu, elektrické energie a topného média,

b)      odvod splaškových vod a odvoz odpadků,

c)      úklid společných prostor domů a přilehlých chodníků,

d)      provoz společné televizní antény

e)      administrativní úkony spojené se správou domů a úhradou poplatků,

f)        úkony spojené s vedením předepsané technické dokumentace domů a jejich částí včetně bytů a nebytových prostor.

 

 

ČÁST 6.

Dispozice s byty a nebytovými prostorami

 

Článek 18

Hospodaření s byty a nebytovými prostorami

 

a)      Nájem bytu vzniká písemnou smlouvou, kterou družstvo přenechá do užívání byt.

b)      Nájemní smlouva za pronájem bytu může být uzavřeno i s nečlenem družstva (nájemníkem družstva). Práva a povinnosti takového nájemce se řídí nájemní smlouvou.

c)      Nájem družstevního bytu zaniká dohodou, písemnou výpovědí, uplynutím doby, na kterou byl sjednán, na základě rozhodnutí soudu nebo zánikem členství nájemce v družstvu.

d)      O nájmu nebo jiném využití nebytových prostor rozhoduje členská schůze.

 

 

Článek 18

Hospodaření s byty a nebytovými prostorami

 

a)      V případě uvolnění bytu (např. zemře-li člen družstva a není dědice), obsadí družstvo uvolněný byt dle rozhodnutí členské schůze.

b)      Nebude-li družstvo byt potřebovat pro své členy, rozhodne členská schůze o obsazení bytu na doporučení představenstva podle předem dohodnutých kritérií výběru.

 

 

ČÁST 7.

Orgány družstva

 

Článek 21

Členská schůze

 

a)      Je nejvyšším orgánem družstva. Řídí záležitosti družstva, kontroluje činnost družstva a jejich orgánů.

b)      Členskou schůzi svolává předseda podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Členská schůze musí být též svolána, pokud o to požádá písemně nejméně jedna třetina všech členů družstva, kontrolní komise, předseda komise, nebo dva členové předsednictva. O termínu konání členské schůze musí být všichni členové informování patnáct dnů předem.

c)      Působnost členské schůze:

1.      měnit stanovy

2.      volit a odolávat členy představenstva a kontrolní komise

3.      schvalovat řádnou účetní závěrku

4.      rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty

5.      rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu

6.      rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva

7.      rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy

8.      rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích

9.      rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím souhlasy většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem

10.  rozhodovat o návrzích a zprávách představenstva

11.  rozhodovat o přijetí úvěru

12.  rozhodovat o otázkách členství

13.  rozhodovat o otázkách spojených s nájmem bytů a společných prostor

14.  rozhodovat o výši členských příspěvků členů družstva na činnost družstva

15.  rozhodovat o výši příspěvků členů družstva na činnost družstva

16.  schvalovat domovní řád

17.  udělovat sankce na neplnění stanov

18.  rozhodovat v odvolacím řízení členů družstva

19.  rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí

d)      Členská schůze rozhoduje o všech výdajích nad 20.000 Kč.

 

 

Článek 22

Jednání členské schůze

 

a)      Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů družstva a souhlas většiny přítomných členů.

b)      Každý člen (popř. společný člen) má možnost v případě nepřítomnosti pověřit písemnou plnou moci s úředně ověřeným podpisem jinou osobu k zastupování a k hlasování na členské schůzi.

c)      Není-li členská schůze schopna usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode den, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 238, odst. 3 obchodního zákoníku.

d)      Členskou schůzi řídí předseda nebo jiný člen představenstva.

e)      O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

1.   datum a místo konání členské schůze,

2.   přijaté usnesení

3.   výsledky hlasování

4.   nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

f)        Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze, pozvánka na schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.

g)      Člen družstva se může obrátit na soud s návrhem na zrušení usnesení členské schůze, které je podle jeho názoru v rozporu s právními předpisy. Návrh soudu lze podat do 1 měsíce ode dne, kdy byl seznám s tímto rozhodnutím, nejpozději však do 3 měsíců od konání členské schůze.

- návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, které usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze.

 

 

Článek 23

Představenstvo družstva

a)      Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny podle obchodního zákoníků nebo podle těchto stanov jinému orgánu.

b)      Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Představenstvo je tříčlenné. Členové představenstva volí ze svých členů představenstva a dva místopředsedy, kteří jsou odpovědni za ekonomickou a provozní oblast.

c)      Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá za svojí činnost. Navenek jedná za představenstvo, tím i za družstvo předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda. Je-li však pro právní úkon nutná písemná forma, dokument podepisuje vždy předseda a jeden místopředseda.

d)      Představenstvo sestavuje řádnou účetní závěrku a předkládá ji členské schůzi ke schválení. Představenstvo vede evidenci členů družstva.

e)      Jednání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou. Představenstvo je usnášení schopné, pokud jsou na jeho schůzi přítomni nejméně dva jeho členové. Vždy rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů věc předloží k rozhodnutí členské schůzi. Z jednání představenstva se pořizuje zápis.

f)        Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně šestkrát ročně, musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

g)      Členům představenstva družstva je poskytována za jejich činnost odměna, jejíž výši stanoví členská schůze (viz fond odměn čl. 15)

h)      Rozhoduje o přijetí za člena družstva, o převodu členství, podepisuje dohodu o ukončení členství

 

 


Článek 24

Kontrolní komise

 

a)      Kontrolní komise je kontrolní orgánem družstva a volena členskou schůzí v počtu tří členů. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s jakoukoliv další funkcí v družstvu.

Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Kontrolní komise je tříčlenná.

Členové kontrolní komise volí ze svých členů předsedu kontrolní komise.

b)      Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.

c)      Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.

d)      Při zjištění závažných nedostatků má kontrolní komise pravomoc svolat členskou  schůzi.

e)      Předseda kontrolní komise má právo účastnit se schůzí představenstva.

 

 

Článek 25

Funkční období orgánů družstva

 

a)      Funkční období členů prvních orgánů družstva po jeho založení je tříleté.

b)      Funkční období členů orgánů družstva je pět let.

c)      Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně.

d)      Členové volených orgánů nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti.

 

 

ČÁST 8.

 

Článek 26

Zrušení a likvidace družstva

 

Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Družstvo se zrušuje:

a)      usnesením členské schůze

b)      zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku

c)      rozhodnutím soudu

d)      uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno

e)      dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno

O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.

Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřené ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. Člen družstva, který se změnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. Ustanovení § 220 odst. 3 obchodního zákoníku se použijí přiměřeně, a to i při změně právní formy na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost. Další postup při změně právní formy se řídí obchodním zákoníkem.

 

ČÁST 9

 

Článek 27

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi členem družstva a společnými členy družstva na straně jedné a družstvem na straně druhé, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

Předsedající ustavující schůze družstva nechal hlasovat. Hlasování bylo aklamací.

Hlasováno.

Pro: 100% hlasů

Proti: 0% hlasů

Zdržel se: 0% hlasů

Předseda ustavující schůze družstva konstatoval, že ustavující schůze rozhodla o schválení shora uvedených stanov.

 

Za třetí: Předsedající ustavující schůzi družstva ukončil ve 20 hodin.

 

O tomto byl tento notářský zápis sepsán.

 

JUDr. Eva Vágnerová