Zápis z členské schůze členů Bytového družstva nájemníků

 U Elektrárny 10

 

konané dne 24.10.2004

 

Ke dnešnímu dni byla oznámena rezignace Představenstva a kontrolní komise družstva.

Následně byly provedeny volby a členové rozhodli, že budou provedeny tajnou volbou. Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:

Představenstvo     – 18 přítomných členů souhlasí s navrženými kandidáty

                                 1 člen nesouhlasí

                                  4 nepřítomní zmocnili pana Dubu k souhlasnému hlasování

Kontrolní komise - 19 přítomných členů souhlasí

                                  4 nepřítomní zmocnili pana Dubu k souhlasnému hlasování

 

Nové představenstvo družstva nájemníků U Elektrárny 10 bylo zvoleno v sestavě : pánové Duba Michal, Jonáš Zdeněk,  Beran Tomáš.

 

Nová kontrolní komise byla zvolena v sestavě : pan Čížek Radek, a pí. Šedivá Lenka, Lísková Romana.

 

Představenstvo zvolilo předsedou pana Dubu Michala.

Kontrolní komise zvolila předsedou pana Čížka Radka

Pan Král předá agendu SIPO nově zvolenému místopředsedovi panu Beranovi.

 

Byl předložen návrh na pronájem suterénní místnosti panu Grexovi.

Podmínky pronájmu : 50.000,- Kč za dobu 5 let.

Souhlasí všichni  19 přítomných a 4 zmocnění.

 

Předseda družstva informoval :

O podepsání smlouvy o přiznání dotace ve výši cca 120.000,- Kč od Městské části Prahy 7. Podmínkou přiznání dotace je řádné vyúčtování výdajů.

Ke dnešnímu dni je na účtu družstva cca 250.000,- Kč.

Termoregulační ventily byly instalovány – při větrání místností nutno ventily uzavřít.

Nebylo provedeno osazení radiátorů měřícím zařízením spotřeby odebraného tepla. Firma, která by toto provedla musí zpracovat studii a potom by tato měřící zařízení instalovala. Členové družstva jednohlasně podpořili návrh toto zatím nerealizovat.

Po ukončení topné sezóny se případně k projednání tohoto bodu vrátíme.

Sklepy byly dokončeny a předány k užívání.

Uživatelé sklepů ve kterých jsou uzávěry vody k topení v bytech laskavě předají rezervní klíč do kanceláře představenstva družstva – pro případ havárie.

Představenstvo zajistí, aby tyto klíče byly v případě havárie k dispozici.

 

Zapsala :      Švarcová Soňa  / předsedkyně kontrolní komise /